Liber Cheth vel Vallum Abiegni

lib156

Liber Cheth vel Vallum Abiegni

sub figura CLVI

KNYGA

Cheth arba Kalno Abiegnus

Numeris CLVI

seal-AA

A.·.A.·.

Publikacija klasės A

1. Štai Šventojo Graalio slėpinys. Tatai-šventas indas mūsų Valdovės Purpurinės Moters, Babalon, Bjaurasčių Motinos, Chaoso Nuotakos kuri apsižergusi mūsų Viešpatį Žvėrį.

2. Tu privalai išliet savąjį kraują, kas esti gyvenimas tavo, į auksinę jos paleistuvystės taurę.

3. Tu privalai sumaišyti savo gyvenimą su gyvenimu visatos, nenuslepiant anei lašelio.

4. Ir tuomet tavo protas apstulbs, širdis nustojusi daužytis ir gyvybė apleis tave, ir nuneš tave į sąvartyną (pamazgų duobė, atmatų), ir oro paukščiai puotaus tavo mėsa, bei kaulai tavo pabals saulėje.

5. Tuomet susirinks vėjai draugėn ir suneš tave lyg krūvele trūno į skraistę keturkampę ir įteiks tave Bedugnės sargams.

6. Ir kadangi nebus šiame trūne jokios gyvybės, Bedugnės sargai leis vėjų angelams praeit. Ir angelai sudės tavo dulkes Piramidžių Mieste ir nebeliks daugiau vardo.

7. Nūnai, kai esi pasiryžęs atlikti šį Šventojo Graalio ritualą, tu privalai atsikratyti visos naudos.

8. Jei tu turi turtų, išdalink juos tiems kam jų trūksta, bet ne trokšta.

9. Esi sveikas,pasiaukojančiai bei karštai marink save vardan Valdovės Mūsų. Lai tavo kūnas suglebs ant kaulų tavųjų, o akys liepsnoja neblėstančiu Begalybės geismu, aistra Nežinomybei, jai esančiai anapus Pažinimo, Prakeiktajai.

10. Jei tu myli, išplėšk motina iš savo širdies ir spjauk savo tėvo veidan. Tegul tavoji koja pamins tavo žmonos pilvą ir vaikas nuo jos krutinės taps šunų bei maitvanagių grobiu.

11. Bet jeigu, tu nepadarysi to pats, savo valia, tai padarysim Mes prieš tavąja valią. Taip, idant įgytum Graalio Komunija, Žemės Bjaurasčių Koplyčioje.

12. Ir žiūrėk Jei slapčia tu sulaikysi nors vieną savąja mintį, tai busi amžiams nublokštas į Praraja; ir būsi vienišas mėšlo rijikas, susisielojąs «Būties-Su-Mumis» Dieną.

13. Taip Šitai yra Tiesa, šitai yra Tiesa, šitai yra Tiesa Po to įgysi ir džiaugsmą, ir sveikatą, ir turtus, ir išmintį, kuomet nustosi būt savimi.

14. Ir tuomet visoks pelnas bus nauja komunija ir nesuteps tavęs daugiau; tu linksminsies (liuobausi) su paleistuvėmis (latrais) turgaus aikštėje, ir mergelės apibarstys tave rožėmis, ir pirkliai puls priešais tave ant kelių ir atnašaus tau auksą su smilkalais.Taip pat jaunikaičiai išpilstys nuostabiausius vynus, ir dainiai su šokėjais-dainuos bei šoks tau.

15. Ir visgi ne dėl tavęs, kadangi tavęs ten nebus, tu busi užmirštas, dulkė prapuolusi dulkėse.

16. Nė pats eonas ne pagelbės tau, nesgi iš šių dulkių Neregimasis Hermis paruoš baltuosius pelenus.

17. Ir tatai pataps įtūžiu Dievo, idant visi daiktai taptų tokiu būdu.

18. Ir tatai pataps malone Dievo, idant visi daiktai taptų tokiu būdu.

19. Todėl aš įsakau tau ateiti pas mane į Pradžią; nesgi padaręs nors žingsnį šiame Kelyje, tu neišvengiamai jį pereisi iki pabaigos.

20. Šis Kelias yra virš Gyvenimo bei Mirties; taip pat jis ir anapus Meilės; bet tu nežinai šito, nes nežinai tu Meilės.

21. Tačiau pabaiga jo nėra žinoma netgi Valdovei Mūsų su Žvėrim, ant kurio ji joja, nei Mergelei, jos dukrai, nei Chaosui-jos teisėtam Viešpačiui, žino ar apie tai Karūnuotasis Vaikas? Jeigu ir žino, tai nėra žinoma.

22. Todėl tebūnie šlovė Hadit ir Nuit, Pabaigoje bei Pradžioje, o taip-Pabaigoje bei Pradžioje.