Liber B vel Magi

lib1

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli

Adymbratio Kabbalae Aegyptorum

sub figura VII

KNYGA

B arba Mago

Numeris I

seal-AA

A.·.A.·.

Publikacija klasės A

00. Magas — vienas, Jo jėgos — dvi, Jo ginklai — keturi. Tai Septynios Netyrumo Dvasios, septyni blogio pesliai. Todėl visas menas ir amatas Mago, iš esmės melagingi kerai. Kaip gi Jam sunaikint Save Patį?

0. Vienok Magas yra Materijos valdovas — ir tiesiogiai, ir per Meilę. Ir Pats Magas yra Meilė, ir Užkeikimu Savuoju jis suriša į vieną Tą ir Šį.

1. Pradžioje Magas ištarė Tiesą ir nubloškė pasaulį į Iliuziją bei Melą idant tie pavergtų sielą. Tačiau šiame gi ir Išpirkimo Slėpinys.

2. Išmintimi Sava Jis sutvėrė Pasaulius; Žodis esantis Dievas, — ne kas kita, kaip Jis.

3. Ir kaip gi Jam užbaigti Savąja kalbą Tylėjimu, tuo tarpu kaip Jis Pats ir yra Kalba?

4. Jis yra Pirmasis ir Paskutinis. Kaip Jam nustot skaičiuot Patį Save?

5. Magas apreiškė šią knygą per Meistro protą. Vienas ištaria aiškiai, kitas supranta; bet Žodis yra Melas, o Supratimas-tamsybės, ir pasakymas šis išteka nuo Pilnatvės Tiesos.

6. Nežiūrint to, ši knyga užrašyta; nes stos tamsybės laikai, ir tuomet jis bus ne lyg žibintas.

7. Skeptru Jis sukuria.

8. Taure Jis išsaugo.

9. Durklu Jis griauna.

10. Moneta Jis išvaduoja.

11. Ginklai Jo suka ratą, bet ant kurios ašies jis sukasi — tatai Jam nėra žinoma.

12. Visus šiuos veiksmus Jis turi nutraukt, ir tik tuomet bus panaikintas Jo laipsnio Prakeikimas. Tik tuomet Jis pasieks Tai, kas egzistuoja be formos.

13. Ir jeigu Jis gyvena nūnai žemėje Žmogaus pavidale, kuriam atvejui ir skirta ši knyga, tegul atras Jis joje metodą išvaduojantį nuo Jo laipsnio prakeiksmo ir nuo Jo pasiekimų naštos.

14. Lai saugosi Jis susilaikymo nuo Veiksmų. Nes Jo laipsnio prakeikimas tame, jog jis privalo sakyt Tiesa, idant Melas pavergtų žmonių sielas. Todėl tegul taria Jis ją nebijodamas, idant Įstatymas išsipildytų. Ir įstatymas tas bus įsteigtas pagal Jo esminės prigimties pavidalą: taip, indas paskelbs įstatymu nuolankumą bei ramybę, žydas-aršumą bei vergavimą, arabas gi-ryžtą bei narsą. Vienok šis dalykas susietas su Įsikūnijimo Slėpiniu, ir jo išdėstymui čia ne vieta.

15. Meistro laipsnis moko Liūdesio Paslapties, Mago laipsnis-Permainų Paslapties, o Tobuliausiojo laipsnis-Pasiaukojimo Paslapties, vadinamos dar Pano Paslaptimi.

16. Lai Magas patirs šias paslaptis viena paskui kita, išaukštindamas iki tam tikros Begalybės jėgos, kurioje Liūdesys yra Džiaugsmas, Permainos-Pastovumas, o Pasiaukojimas-Savastis. Kadangi dalių tarpusavio sąveika neįtakoja visumos. Patirti gi šias paslaptis Jis turi ne paprastai medituodamas-ir juo labiau ne vien tik sąmoningai, — bet Jo pašventimo į Jo laipsnį metu, atskleisto metodo pagalba.

17. Vadovaujantis šiuo metodu, jis nesunkiai sudėlios trejybę iš jos dalių, toliau sujungs Sat-Čit-Ananda ir Šviesą, Meilę, Gyvenimą, tris po tris į devynis, kas esmėje-viena ir kuriuose sėkmė meditacijose bus Tatai, kas atsivėrė blankia užuomina Praktiko laipsnyje. (išreiškiančiu Merkurijaus atspindį žemiausiame iš pasaulių), ir «Liber XXVII»: Štai Niekas jo trijuose hipostazėse».

18. Ir tai-Vartai, vedantys į Tobuliausiojo laipsnį; budistai gi vadina tai transu nirodcha-samapatti.

19. Bet vargas, vargas, vargas-o taip! — vargas, ir dar kartą vargas, vargas, vargas, septynis syk, Tam Kas neskelbia įstatymo Savo žmonėms!

20. Ir vargas Tam, kas atsisako Mago laipsnio prakeikimo, bei jo Pasiekimo naštos.

21. Ir žodžiu «ChAOSAS» tebūnie užantspauduota ši Knyga; o taip! užantspauduota tebūnie ši Knyga!